Užitočné informácie

ISRRA www.isrra.sk
Nitriansky samosprávny kraj www.unsk.sk
Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 www.nsrr.sk
Regionálny operačný program www.ropka.sk
Integrovaný regionálny operačný program http://www.ropka.sk/sk/irop/
Pôdohospodárska platobná agentúra www.apa.sk
Partnerska dohoda 2014 - 2020 www.partnerskadohoda.gov.sk
SARIO www.sario.sk
Podpora zatepľovania rodinných domov www.zatepluj.sk
SLOVAKIANA - kultúrne dedičstvo Slovenska www.slovakiana.sk
   
Ministerstvá SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.land.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
 
Stredné školy v Zlatých Moravciach
Gymnázium Janka Kráľa www.gjkzm.sk
Obchodná akadémia http://oazm.edupage.org
Stredné odborná škola technická www.sostzm.edu.sk
Stredná odborná škola www.soszm.sk
Združená stredná škola obchodu a služieb www.doszm.edu.sk
 
TOP 10 najväčších zamestnávateľov regiónu
Danfoss Compressors, spol. s r. o.  
SE Bordnetze - Slovakia, s.r.o.  
ViOn, a.s.  
DANFOSS, spol. s r.o.  
UNITED MORE, s.r.o.  
LERTON, s.r.o.  
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s.  
FENESTRA SK, spol. s r.o. www.fenestrask.sk
GLOBAL PROGRES, a.s.  
PD Neverice