Programové obdobie 2014 - 2020

http://www.partnerskadohoda.gov.sk

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020

 

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti:
OP Výskum a inovácie                  www.opvai.sk
OP Integrovaná infraštruktúra      www.mindop.sk
OP Ľudské zdroje                         www.esf.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk 
OP Kvalita životného prostredia    www.op-kzp.sk
Integrovaný regionálny OP           www.ropka.sk
OP Efektívna verejná správa        www.opevs.eu
OP Technická pomoc                    www.optp.vlada.gov.sk
Program rozvoja vidieka               www.mpsr.sk
OP Rybné hospodárstvo              www.land.gov.sk

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca:

Programy cezhraničnej spolupráce:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika                      www.sk-cz.eu
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko                                  www.sk-at.eu
Program spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko                                                     sk.plsk.eu
Program spolupráce Interreg V-A Maďarsko – Slovenská republika                                www.skhu.eu
Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina     www.huskroua-cbc.net/sk/

Programy nadnárodnej spolupráce:
Národný kontaktný bod v podmienka Slovenskej republiky         www.central2014.gov.sk, www.danube2014.gov.sk 

Programy medziregionálnej spolupráce:
ESPON EGTC                                           www.espon.eu
Interrreg Europe / Interact III                      www.interregeurope.eu
URBACT Slovenské kontaktné miesto       www.urbact.eu

Ďalšie programy:
Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020         https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/operacny-program-potravinovej-zakladnej-materialnej-pomoci/

 

Príručky a dokumenty:

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 –2020

Metodický výklad CKO č. 1 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 91 2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315 2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Metodický výklad CKO č. 3 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody

Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku