Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 - dokument po 1. modifikácii schválenej EK

Systém riadenia PRV SR 2014 - 2020

Dodatok č. 1 Systému riadenia PRV SR 2014 - 2020

Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 v znení dodatku č. 1 a č. 2

Dodatok č. 3, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD pre obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 a č. 2

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 - 2020

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 - prezentácia

Systém riadenia PRV SR 2014 - 2020 - prezentácia

Systém riadenia CLLD - prezentácia

LEADER 2007 - 2013 a 2014 - 2020 - prezentácia

LEADER v programovom období 2014 - 2020 - prezentácia

Opatrenie č. 7: Základné služby a obnova dedín - prezentácia

Manuál na spracovanie stratégie CLLD

Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH

Usmernenie PPA č. 2/2015 -Oprávnené výdavky napoužitý majetok

Usmernenie PPA č. 3/2015 k definícií prímestkej oblasti

Usmernenie PPA č. 4/2015 pre podopatrenie č. 4.1

Usmernenie PPA č. 5/2015 pre podopatrenie č. 4.2

Usmernenie PPA č. 6/2015 pre podopatrenie č. 6.4

Usmernenie PPA č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

Metodický pokyn MPRV SR č. 12492016 k výberovému kritériu podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie, uvádzanie na trh a vývoj poľnohospodárskych výrobkov PRV SR 2014-2020

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu MPRV SR č. 12492016

Manuál pre informovanie a komunikáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Dodatok č. 5 k Systému riadenia CLLD

Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 v znení dodatku č. 5

 

Podpora malých a mladých poľnohospodárov

Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

Manuál - Zabezpečenie prístupu poľnohospodárov k pôde

Príloha č. 1 k Usmerneniu MPRV SR k naradeniu vlády č. 342 2014 Z. z.

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015

Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnutroštátnych platieb

Nariadenie vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 152 2013 Z. z. o prechodných vnútroštátnych platbách

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Úverový produkt "Moja pôda" zaznamenal úspech

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z. v súvislosti s oddelenými priamymi platbami