MAS Termál

 

Obce v okolí Podhájskej - Čechy, Trávnica, Maňa, Radava, Dolný Oháj, Veľké Lovce, Pozba, Dedinka, Bardoňovo, Hul, Kolta, a Vlkas sa budú v novom programovom období 2014-2020 znovu uchádzať o štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS), ktorý vybraným územiam prideľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Štatút MAS umožňuje vybraným mikroregiónom čerpať pridelené zdroje v celkovej výške 2,8 mil. EUR na projekty, o ktorých sami rozhodnú, že ich v území potrebujú. Základom pre posúdenie oprávnenosti územia pre pridelenie štatútu je predloženie vypracovanej stratégie miestneho rozvoja.  

Hlavnou prioritou ich stratégie je rozvoj cestovného ruchu a poľnohospodárstva, vrátane činností zameraných na jeho diverzifikáciu. Táto priorita bude napĺňaná prostredníctvom takých špecifických cieľov, v rámci ktorých budú podporované najmä činnosti prispievajúce k zvýšeniu zamestnanosti na miestnej úrovni: poskytovanie podpory na zakladanie podnikov, podpory pre inovatívne podnikateľské aktivity, podpory tradičnému poľnohospodárstvu a potravinárstvu, zvyšovanie využívania inovácií v týchto odvetviach a zlepšovanie odbytu prostredníctvom kratších dodávateľsko - odberateľských reťazcov.

Výraznejší rozvoj cestovného ruchu v území so silnou tradíciou v tejto oblasti bude podporený predovšetkým rozšírením ponuky služieb, ich diverzifikáciou a podporou agroturizmu. K naplneniu priority prispeje aj zlepšenie dopravnej dostupnosti, prepojenosti regiónu a zvýšenie bezpečnosti dopravy, rovnako tak aj zlepšenie cyklistickej infraštruktúry.

Sformované územie mikroregiónu MAS Združenia Termál sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji, v okrese Nové Zámky a disponuje výbornými predpokladmi pre rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Stratégie bude hodnotiť Ministerstvo pôdohospodárstva SR a jednotlivé územia by mali dostať oznámenie o pozitívnom alebo negatívnom hodnotiacom stanovisku už začiatkom budúceho roka. Ministerstvo potom v každom samosprávnom kraji vyberie minimálne 4 územia, ktorým pridelí oficiálny štatút MAS.

 

Autor: RRA Nitra