Prírodná pamiatka – Chránený prírodný výtvor – Veľký Inovec

Vrchol Veľkého Inovca a priľahlé južné a západné svahy vo výmere 8,4 ha od r. 1992 patria k chráneným územiam. Z hľadiska ochrany sú cenné geomorfologicky výrazné vrcholové bralá, vzniknuté rozpadom okraja vrcholového andezitového prúdu. Bližšia špecifikácia tu.