Volkovce

Osídlenie a stručná história obce:

Najstaršie nálezy svedčia o osídlení obce Volkovce v mladšej dobe kamennej – neolite. Obec Volkovce sa prvýkrát písomne spomína v roku 1275 ako majetok Tekovského hradu. V roku 1327 patrila časť obce svätobeňadickému opátstvu. V roku 1535 obec úplne vyhorela. V roku 1565 patrila ostrihomskej kapitule. V 16. a 17. storočí sa stalo územie tejto časti Uhorska obeťou tureckých nájazdov. Obec Závada sa spomína v roku 1629. Obce Volkovce a Závada sa definitívne zlúčili v roku 1944. Súčasťou obce sú aj osady /bývalé majere/ Slance a Olichov.

 

Erb obce:

Na modrom štíte sa nad vodorovne položeným kosákom vznáša strieborné čerieslo s lemešom. Medzi ich hrotmi je na dvoch zlatých skrížených pútnických paliciach strieborná mušľa.

 

 

 

 

Počet obyvateľov:

1006

 

Katastrálna výmera:
1160 ha

 

Nadmorská výška:

220 – 450 m n. m., stred obce 250 m n. m.

 

Prírodné podmienky:

Volkovce ležia v Podunajskej pahorkatine zastúpenej Hronskou pahorkatinou na južných svahoch Pohronského Inovca v doline potoka Bočovka.

 

Kultúrno – historické hodnoty:

  • rímskokatolícky kostol sv. Jakuba, pôvodne gotický zbarokizovaný v rokoch 1750 až 1754, v roku 1926 nastavená veža, baroková kazateľnica pochádza z rokov 1750 až 1760, zvon z roku 1923, presbytérium zo 14. storočia,

  • niekoľko božích múk a krížov

  • pamätná tabuľa padlým v I. a II. svetovej vojne

  • ochotnícky divadelný súbor

  • spevácky zbor pôsobiaci pri miestnom kostole

 

Tradície:
  • hodová slávnosť na sviatok sv. Jakuba spojená so stretávkou rodákov

 

Občianska vybavenosť a služby:

obecný úrad, kultúrny dom, materská škola, základná škola, pošta potraviny, reštauračné a pohostinské zariadenia, čerpacia stanica OMV, Domov sociálnych služieb v miestnej časti OLICHOV

 

Rekreácia a šport:

Chatová osada Lukov a Slance poskytuje možnosť pobytu a oddychu v peknom prírodnom prostredí. V obci je športový areál s výbornými podmienkami pre futbal, v zime pre korčuľovanie a hokej. V obci má bohatú tradíciu aj stolný tenis.

 

SWOT analýza obce Volkovce


Obecný úrad

 

Miestna ČOV

 

Reštaurácia ZUBOR

 

Kostol sv. Jakuba