Tajná

Základné údaje o obci:
Obec Tajná leží na Hronskej pahorkatine v údolí vodného toku Širočina. Mierne zvlnený reliéf dosahuje výškové rozpätie 160-243 m. n. m, stred obce leží v nadmorskej výške 170 m. Povrch katastra je prevažne odlesnený a poľnohospodársky využívaný. Poľnohospodárska krajina je spestrená sadmi a vinohradmi, miestami remízkami, do východnej časti katastra obce zasahuje Čifársky háj. Obec sa rozprestiera na rozlohe 848 ha s počtom obyvateľov 279.

Z histórie:
Najstaršie osídlenie obce siaha do obdobia mladšej doby kamennej - neolitu. Svedčí o tom, sídlisko kultúry s lineárnou keramikou a zvyšky osídlenia ľudu želiezovskej skupiny rozprestierajúce sa severozápadne od obce na pravom brehu Širočiny ako i početné brúsené kamenné sekery nájdené v polohe Planič. Osídlenie z počiatku neskorej doby kamennej -eneolitu je doložené sídliskom ludanickej skupiny nachádzajúce sa taktiež na pravom brehu Širočiny juhozápadne od obce.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r.1075v zakladajúcej listine beňadického opátstva. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1339, kedy ju kráľ daroval Mikulášovi Barachkaimu. Kráľ Maximilián II. v r.1565 darovacou listinou pričlenil obec k majetkom Ostrihomskej kapituly. Začiatkom 17. storočia boli v obci stále viac uplatňované zemepanské práva. V tomto období sa obec delila na Malú a Veľkú Tajnú, v susedstve ktorých sa vyvíjali Veľké a Malé Šarovce. V r.1657 stále patrila Ostrihomskej kapitule a viacerým miestnym zemepánom. Nemala vlastný katolícky kostol, lebo ten zničili Turci. V roku 1663 bola obec vyplienená Turkami. Vtedy mala 10 obývaných domov, daň platila 4939 tureckých strieborných akčí. Z priezvisk rodín sa uvádzajú Taynajovci, Ocsovaiovci ,Ágovci, Mlynárovci a iní. V roku 1895 boli Tajná a Šarovce spojené do jednej obce s názvom Tajná. Zo zemianskych rodov, ktoré v Tajnej vládli boli významní najmä Taynajovci, a Révayovci, ktorí tu sídlili až do roku 1945.

Kultúrno-historické pamiatky:
Obec svojím návštevníkom ponúka rad sakrálnych a svetských pamiatok. Kultúrno-historickou pamiatkou je od roku 1963 barokový kaštieľ pochádzajúci z roku 1840 s priľahlým 10 ha chráneným parkom. V jeho priestoroch sa dnes nachádza Detský domov. Na starých základoch kostolíka z r.1332 bol v roku 1749 v barokovom slohu postavený rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých. Na starom cintoríne sa nachádza hrobka rodiny Révayovcov, upúta aj drevená zvonica a kaplnka v klasickom barokovom slohu, či v areáli kostola socha sv. Jána Nepomuckého. Ku ďalším drobným sakrálnym dielam patrí: Mariánsky stĺp z polovice 18,storočia, socha sv. Jána i božia muka s obrazom Panny Márie. V obci, v jej miestnej časti Šarovce sa nachádzalo mauzóleum /dnes žiaľ zničená rodinná hrobka z rodu BAKO-Valiovcov z r.1540/. Zo svetských pamiatok v obci nájdeme Pamätník oslobodenia obce postavený v r.1970 a pamätnú tabuľu venovanú rodákovi obce Júliusovi Matisovi, generálneho konzervátorovi ochrany prírody. V obci sa nachádza i schátralý kaštieľ rodiny Podiebradovcov. Zvláštnosťou obce sú po obci rozptýlené zachované kolesové studne.

Tradície a akcie:
V obci sa každoročne konajú viaceré akcie: fašiangový karneval, stavanie májov, Deň matiek, Deň detí, futbalový turnaj , výstavy ovocia, zeleniny, posedenia so staršími občanmi, Október - mesiac úcty k starším, potešia i stretnutia pri vianočnom stromčeku či vianočná besiedka s deťmi z Detského domova.

Kontakt:
Obecný úrad, 951 75 Tajná 3
Tel.: 037/783 14 23

Web:  www.tajna.sk
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

 

SWOT analýza obce Tajná 

 

 

Pohľad na obec

 

Kaštieľ - detský domov