Obyce

Je to podhorská obec, ležiaca v kotline horného toku rieky Žitavy, na úpätí Pohronského Inovca. Na juhozápade susedí s obcou Machulince, na severe s Jedľovými Kostoľanmi a na západe s obcou Hostie. Okresné mesto Zlaté Moravce na nachádza približne 8 km od obce.

Prvé písomné správy o Obyciach pochádzajú z roku 1075. V listine Svätobeňadického opátstva sa spomína medzi majetkom opátstva „EBEDEC“. V roku 1165 boli Obyce darované Opátstvu sv. Beňadika n./Hr. V roku 1565 kráľ Maximilián daroval Obyce a pozemky Ostrihomskej kapitule, ktorej majetkom boli až do roku 1918. Koncom 18. storočia bola v Obyciach zriadená papierňa. Zanikla asi v roku 1840. Dnes na tomto mieste, vzdialenom asi 2 km od obce, stojí horáreň. 3 km severozápadne od obce sa nachádza baňa na hnedé uhlie. Bola otvorená okolo r. 1830 a dolovalo sa v nej s prestávkami až do roku 1949. V prvej polovici 19. storočia na hornom toku Ostného potoka (ľavý prítok Žitavy) vznikla huta na fúkané sklo. Zanikla v roku 1885. V obci je viac kameňolomov pre drobný odbyt. V roku 1935 firma Legiolom Bratislava otvorila v Urbárskom lese väčší kameňolom, ktorý je v prevádzke dodnes. V roku 1810 bola zriadená v Obyciach rímskokatolícka škola. V roku 1885 bola uprostred obce vybudovaná škola s dvoma učebňami a malou izbietkou pre učiteľa. V roku 1913 bola postavená nová škola a až v roku 1961 bola vybudovaná dnešná deväťtriedna základná škola. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Krista Kráľa, vybudovaný a posvätený v roku 1942. V jeho areáli na nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda. V tesnej blízkosti kostola stojí budova fary, postavená v roku 1971. Miestny cintorín, v ktorom sa nachádza aj dom smútku, sa rozprestiera na malom kopčeku nad dedinou. Je tu tiež kaplnka zasvätená sv. Anne, ktorá stojí na mieste presbytéria pôvodného kostola, postaveného približne v roku 1750. Každoročne koncom júla sa tu konajú slávnostné bohoslužby. V auguste zas procesia veriacich na čele s kňazom prichádzajú do areálu Matky Božej, ktorý sa nachádza v hornej časti obce na Hlavnej ulici. Obľúbeným a hojne navštevovaným miestom je areál Drienovej studničky, nachádzajúci sa v lesíku na konci Drienovej ulice. Prichádzajú sem nielen domáci, ale aj ľudia z blízkeho okolia, aby sa tu občerstvili „kyselkou“ z prameňa, prípadne načerpali silu v modlitbe pred „lurdskou jaskynkou“ so sochou Panny Márie. Ďalší prameň „kyslej“ vody sa nachádza vedľa hlavnej cesty smerom na Jedľové Kostoľany a v jeho tesnej blízkosti je vybudovaný prírodný amfiteáter – areál Žliabok. Tu sa konajú mnohé kultúrno-spoločenské podujatia, celoobecné oslavy, zábavy a diskotéky. Za amfiteátrom sa nachádza strelnica, kde sa konajú strelecké preteky. Na okraji obce, kde končí Skerešová ulica, sa nachádza lokalita nazývaná Skerešova skala, ktorá je jedinečná nielen krásnymi skalnými útvarmi, ale aj rastlinstvom. Stred obce tvorí malé námestie, kde sa nachádza budova kultúrneho domu, postaveného v roku 1933. V rokoch 2006-2007 bola uskutočnená jeho komplexná rekonštrukcia z finančných prostriedkov EÚ. V súčasnosti sa v ňom nachádza Stála expozícia hornín a minerálov Horného Požitavia, Národopis Horného Požitavia, knižnica a veľká sála, slúžiaca na kultúrne podujatia. Vedľa tejto budovy stojí Požiarna zbrojnica. Je u tiež budova Zdravotného strediska.

Obec má bohatú tradíciu v ľudových remeslách – kamenárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, umelecké kováčstvo, výšivkárstvo. Hudba a folklór siahajú do začiatku minulého storočia. V roku 1902 tu bola založená dychová hudba. V súčasnosti máme v obci dve dychové hudby – Dychovú hudbu Obyčanka a Žiacku dychovú hudbu. Sú tu tiež dva spevokoly Skerešovanka a Drieňovanka.

Do katastra obce patrí chatárska oblasť Kadiška, v ktorej sa nachádzajú chaty v súkromnom vlastníctve a taktiež rozsiahly areál bývalého Pionierskeho tábora, v minulosti hojne využívaného na rekreácie a dovolenky, v súčasnosti mimo prevádzky.

Kontakt:

Obecný úrad v Obyciach, Cintorínska 229, 951 95 Obyce

Tel. č. 037/6332129
Web: www.obyce.com

e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

SWOT analýza obce 0byce