PROFIL

Názov: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie

Rok založenia: 2005

Právna forma: záujmové združenie právnických osôb

Územie pôsobnosti: okres Zlaté Moravce a okres Levice


ZAMERANIE

RRA Horné Požitavie je neziskovou organizáciou, ktorá je prostriedkom pre napomáhanie ekonomického a sociálneho rozvoja, v regióne pôsobenia, formou usmerňovania a získavania partnerstiev pre vzájomné prepojenie verejnej správy, podnikateľov a tretieho sektora.

PREDMET ČINNOSTI

  • poradenská činnosť a pomoc pri vypracovávaní projektov pre záujemcov o získanie grantov z rôznych fondov,

  • usmerňovanie aktivít v regióne tak, aby boli v súlade s regionálnymi i nadregionálnymi rozvojovými programami,

  • podieľanie sa na aktivitách subjektov pôsobiacich v regióne poskytovaním rád a informácií o možnostiach realizácie rôznych projektov,

  • nadväzovanie partnerstiev s cieľom získať partnerov pre spoluprácu na projektoch nadregionálneho významu,

  • spolupôsobenie pri zabezpečovaní a spracovaní miestnych a regionálnych rozvojových štúdií a programov rozvoja,

  • poradenstvo a príprava podkladov pre vypracovanie projektov zameraných na zlepšenie infraštruktúry regiónu,

  • organizovanie odbornej školiacej činnosti, najmä v oblasti regionálneho rozvoja,

  • podporovať vstup zahraničných investícií a iniciovať budovanie podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,

  • propagovať možnosti regiónu pre investície podnikateľov,

  • zviditeľňovať možnosti a krásy regiónu pre záujemcov o cestovný ruch s cieľom rozvinúť túto oblasť priemyslu.