Aktuálne výzvy

Výzva - NedisKVALIFIKUJ SA! - aktualizácia č. 6

Výzva - Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

Výzva na predkladanie projektov do súťaže ECPA 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave

Výzva na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, aktualizácia č. 1

Výzva na zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Výzva na predkladanie návrhov na výber partnerov na prevádzkovanie „informačných centier Europe Direct“

Výzva na rekonštrukciu hasičských zbrojníc č. VII PHZZ pre rok 2017

Výzva na schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Výzva - Gesto pre mesto -  Zachovanie kultúrnych hodnôt

Výzva - Gesto pre mesto - Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Výzva - Grantový program Zelené vzdelávanie

Výzva  na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní - aktualizácia č. 3

Výzva na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební ZŠ - aktualizácia č. 3

Výzva - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Výzva na výber partnerov na vykonávanie činností informačných centier EUROPE DIRECT 2018-2020

Výzva na výstavbu, modernizáciu a prestavba komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, aktualizácia č. 1

Výzva - Aktivizácia a podpora mladých NEET

Výzva - Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Výzva zameraná na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy

Výzva – Podpora vzdelania, ochrana zdravia a charita, ostatné filantropické projekty

Výzva - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

Výzva - Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry

Výzva - Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie, aktualizácia č. 1

Výzva - Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie, aktualizácia č. 1

Výzva - Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok, aktualizácia č. 1

Výzva - Budúcnosť aj s autizmom

Výzva - Doplnkové činnosti

Výzva - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Výzva - Obnova existujúcich produkčných zariadení

Výzva - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

Výzva - Recirkulačné systémy

Výzva - Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

Výzva - Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

Výzva - Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Výzva - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných AOTP - 3

Výzva - Viac umenia

Výzva na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK

Výzva zameraná na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Výzva - HOSŤUJÚCI PROFESOR

Výzva - Technika hrou od základných škôl

Výzva - Občianska informovanosť a participácia - celé územie SR

Výzva - Občianska informovanosť a participácia - rozvinutejší región SR

Výzva - Občianska informovanosť a participácia - menej rozvinutý región SR

Výzva - Tvorba lepšej verejnej politiky - celé územie SR

Výzva - Tvorba lepšej verejnej politiky - rozvinutejší región SR

Výzva - Tvorba lepšej verejnej politiky - menej rozvinutý región SR

Výzva - Družobné mestá

Výzva - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Výzva - Siete medzi mestami

Výzva - Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“

Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“

Výzva na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Výzva - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí v zmysle aktualizácie č. 1

Výzva - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí v zmysle aktualizácie č. 1

VVýzva - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v  prirodzenom  rodinnom  prostredí v zmysle aktualizácie č. 1

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd

Výzva - základné informácie o príspevku na kúpu elektromobilu

Výzva č. 25 zameraná na skvalitňovanie monitorovaného ovzdušia

Výzva č. 24 zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Výzva č. 23 zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Výzva č. 22 zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Výzva č. 21 zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Výzva č. 20 zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Výzva č. 19 zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov v zmysle usmernenia č. 2

Výzva č. 18 na  preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v zmysle usmernenia č. 1

Výzva č. 17 zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov v zmysle usmernenia č. 1

Výzva č. 16 - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov v zmysle usmernenia č. 1

Výzva č. 15 - Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov v zmysle usmernenia č. 1

Výzva č. 13 - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu v zmysle usmernenia č. 1

Výzva č. 12 - Vybudovanie a zavedenie systému v odpadovom hospodárstve v zmysle usmernenia č. 2

Výzva č. 9 - Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd v zmysle usmernenia č. 3

Výzva č. 8 - Monitorovanie a hodnotenie vôd v zmysle usmernenia č. 3

Výzva č. 7 - Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle usmernenia č. 3

Výzva č. 5 - Sanácia environmentálnych záťaží v zmysle usmernenia č. 3

Výzva č. 4 - Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí v zmysle usmernenia č. 3

Výzva č. 3 - Prieskum environmentálnych záťaží v zmysle usmernenia č. 3

Výzva č. 2 - Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v zmysle aktualizácie č. 3

Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-6 pre Ministerstvo zdravotníctva SR

Písomné vyzvanie č. IROP-PO6-SC61-2016-7 pre Ministerstvo kultúry SR

Výzva  na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny

Výzva na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región

Výzvy Horizont 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci programu spolupráce Slovensko a Maďarsko